Vítejte na stránkách Spolku Jamník

Stanovy Spolku

 • Název: Spolek Jamník. Sídlo: Lesnická 886, 675 31 Jemnice
 • Spolek je dobrovolným sdružením osob na základě jejich společného zájmu o historii báňského podnikání na Jemnicku.
 • Cílem činnosti spolku je zkoumání a propagace historie zaniklého báňského podnikání na Jemnicku zejména mapováním zaniklých důlních děl, badatelskou činností, publikační činností, přednáškovou činností pro veřejnost, spoluprací s vysokými školami, muzei, archivy a báňskou správou.
 • Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká přijetím za člena. Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby tuzemské i zahraniční, které souhlasí se stanovami i cílem činnosti spolku.
  O přijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky doručené uchazečem o členství do sídla spolku.
  Členství zaniká vystoupením člena písemným oznámením do sídla spolku, úmrtím člena, zrušením členství členskou schůzí, jedná-li člen v rozporu se stanovami a cílem spolku nebo neplatí-li tři roky po sobě jdoucími členské příspěvky, zrušením spolku.
 • Člen má právo účastnit se činnosti spolku, jednání členské schůze, volit a být volen do výboru spolku, obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi, které se týkají života spolku.
  Člen má povinnost dodržovat stanovy spolku, aktivně se podílet na činnosti spolku k dosažení jeho cílů, nepoškozovat zájmy a dobré jméno spolku, platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.
 • Orgány spolku jsou: členská schůze, výbor, předseda.
 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové spolku. Je svolávána jednou v kalendářním roce výborem spolku. Konání členské schůze oznamuje výbor pozvánkou (písemně, elektronicky). Členskou schůzi řídí předsedající volený z přítomných členů spolku. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor, požádá-li o to 1/3 členů spolku. K přijetí usnesení členské schůze, jakož i ke zvolení předsedajícího členské schůzi, je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů k přijetí usnesení rozhoduje hlas voleného předsedajícího členské schůzi.
  Členská schůze schvaluje změny stanov, úkoly spolku pro příslušné období, rozpočet spolku, rozhoduje o členských příspěvcích a o jejich výši, přijímá uchazeče za člena spolku, volí výbor spolku, dodatečně schvaluje přijetí darů výborem spolku, kontroluje hospodaření spolku.
 • Výbor spolku je nejméně tříčlenný a je výkonným orgánem spolku. Řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Ze svého středu volí předsedu a pověřeného člena pro jednání za spolek v nepřítomnosti předsedy spolku. Výbor je svoláván předsedou nebo pověřeným členem výboru podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, tak aby byla zabezpečena činnost spolku. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou.
 • Předseda jedná jménem spolku navenek. V jeho nepřítomnosti jedná jménem spolku pověřený člen výboru (čl. 8.). Předseda i pověřený člen výboru jednají samostatně.
 • Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, jehož zdroji jsou členské příspěvky, dary, dotace a granty.
 • Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze. O rozpuštění či sloučení spolku s jiným spolkem rozhoduje členská schůze 2/3 většinou všech členů spolku. Rozhodne-li členská schůze o rozpuštění či sloučení spolku, rozhodne současně o majetkovém vypořádání spolku. Spolek zaniká rovněž rozhodnutím orgánu státní správy příslušného k takovému úkonu.